Arquitecte especialista en informes i dictamens per resoldre conflictes entre comunitats o particulars amb promotors, constructors, arquitectes i aparelladors per patologies o defectes en els edificis.

Arquitecte superior col·legiat núm. 13751-0 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC
Membre núm. 394 de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, ACPJF
Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya, AAEPFC
Membre de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España, UAPFE


Taques i degradacions sobre la paret enguixada per filtracions pluvials resultat de la incorrecta execució de la impermeabilització del minvell del terrat que hi ha darrera la paret.

Envà enguixat amb esquerdes degudes a esforços resultat de la fletxa o deformació excessiva del forjat que el suporta.

Claraboia de casa centenària amb degradacions generalitzades.

Degradacions i taques de fongs en cel ras de guix laminat "Pladur" per filtracions pluvials del terrat superior.

Degradacions i taques d'humitat per filtracions pluvials degudes a la ineficient remunta sobre la fusteria d'alumini de la làmina impermeabilitzant de la terrassa.

Ineficaç solució del remat de la coberta de teules (sobre estructura de fusta amb gran mobilitat) que produeix filtracions d'aigua en el pis inferior.

Bigueta de fusta fortament atacada per tèrmits "termitas".

Sostre enguixat d'una habitació amb fortes taques per humitats de condensació a causa d'un excés d'humitat ambiental i d'un insuficient aïllament tèrmic del sostre.

Esquerda en un muret per l'assentament diferencial de la fonamentació.

Despreniment de rajoles d'una façana a causa d'un sistema de col·locació inadequat.

Filtracions d'aigua en un sostre a causa de no respectar una junta de dilatació estructural en l'execució dels paviments del terrat superior.

Mur esquerdat per assentament diferencial de l'estructura.

Filtracions d'aigua en un pàrquing soterrani a causa d'una fuita en l'escomesa d'aigua de l'edifici veí.

Greu degradació de la base d'un pilar de formigó armat per l'expansió de l'acer rovellat degut a reiterades humitats de capil·laritat procedents del subsòl.
Degradacions en la pintura i l'arrebossat de la façana per l'evaporació d'humitats d'ascensió per capil·laritat procedents del subsòl.

Dictamen pericial de part: accés i instal·lació d'una bastida en la finca veïna per la reparació de la canal de coberta.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, d'una Comunitat de Propietaris d'un edifici d'Esterri d'Àneu contra una propietat veïna per l'accés i instal·lació d'una bastida necessària per la reparació de la canal de recollida d'aigua de la coberta.
Jutjat de Primera Instància de Tremp - Judici Verbal 641/2018

Extracte literal de la sentència respecte els dictàmens pericials:

"Así, vistos los informes de ambos peritos, y especialmente sus declaraciones en el acto del juicio, debe darse mayor credibilidad en este caso al perito de la actora, cuyo informe analiza todos los extremos de una manera objetiva y cuya declaración ha sido clarificadora, exhaustiva, coherente y precisa en cuanto a los elementos obrantes en el edificio y la necesidad de proceder a la substitución de la canal de la actora mediante la colocación de un andamio en la finca de la demandada, como única opción posible." 
Dictamen pericial de part: Humitats per capil·laritat en els baixos d'una casa unifamiliar.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, del comprador d'una casa unifamiliar a Alpicat contra la Promotora, amb la resolució del contracte de compra-venda, a causa de les humitats existents en la casa.
Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida - Procediment ordinari 984/2016


Dictamen pericial de part: Patologies per assentament diferencial d'habitatge unifamiliar

Acord extrajudicial previ a la demanda d'un promotor particular contra l'arquitecte director de les obres d'un habitatge unifamiliar aïllat  a Lleida.


Acord amb la companyia asseguradora de l'arquitecte pel rescabalament del 95% del pressupost de les reparacions necessàries en la casa.
L'edifici patia múltiples esquerdes i estava notòriament inclinat cap a un costat, resultat de l'assentament diferencial de la llosa de fonamentació (fins a 7 cm de desnivell), que s'assentava sobre un terreny de reblert antròpic.
Les reparacions incloïen la refonamentació i el reanivellament de la llosa i de la casa amb la tècnica de micropilots metàl·lics amb ancoratge regulable en alçada i farcit de resines expansives.Dictamen pericial de part: patologies resultat de l'enderroc de l'edificació veïna.

Acord extrajudicial previ al judici a la demanda presentada per una propietat contra la propietat veïna per les patologies resultat de l'enderroc de la casa veïna a Balaguer.


Acord entre les parts: rescabalament del pressupost de reparació de les patologies i de les despeses generades i compromís d'edificar en el el solar resultant.
Dictamen pericial de part: humitats en parets soterrani.

Acord extrajudicial previ a la demanda del comprador d'una casa contra els venedors per patologies d'humitats en les parets de la planta semisoterrania d'una casa a Cambrils.


Acord entre les parts: rescabalament del pressupost de reparació de les humitats i de les despeses generades.

Dictamen pericial de part: impagament d'honoraris d'arquitecte.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, d'un arquitecte contra la Promotora d'un habitatge per l'impagament dels honoraris corresponents a l'ampliació del projecte inicial i a la direcció d'obra.
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Balaguer - Procediment ordinari 434/2016

Durant el transcurs de l'obra la Promotora decideix l'ampliació de l'edifici inicialment projectat amb una planta més, l'arquitecte ho accepta i elabora un modificat al respecte. 
Amb l'obra pràcticament acabada la Promotora no liquida els honoraris corresponents al modificat ni tampoc la totalitat de la direcció d'obra corresponent, al·legant  que l'ampliació ja estava prevista inicialment, que no es va projectar inicialment per qüestions urbanístiques i que en l'obra hi ha un voladís inacabat amb patologies estructurals.
En el dictamen pericial aportat es demostra que l'ampliació no estava prevista inicialment, que ni el projecte inicial ni el modificat incompleixen la normativa urbanística, que en el voladís inacabat no hi ha cap patologia estructural i, finalment, que els honoraris reclamats estan dins de l'habitual en la pràctica professional.

Dictamen pericial de part: Assentament diferencial d'una casa resultat d'una fuita d'aigua.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada del propietari d'una casa unifamiliar contra l'asseguradora Caser Seguros per les esquerdes per l'assentament diferencial de la casa resultat d'una greu fuita d'aigua en el mateixa.
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida - Procediment ordinari 70/2017


Extractes literals de la sentència respecte els informes i dictamens aportats de part:

"Las afirmaciones y explicaciones de los testigos, las confirma el perito de la demandante (Sr. Benet) también con gran presición y justificación, que es lo que se echó de menos en el perito de la demandada, ..."

En quant a l'abast dels danys, la seva reparació i valoració, diu:

"Procede estar a la valoración que consta en la pericial aportada por la parte demandante. Tanto el contenido del informe como la defensa que del mismo se hizo en juicio es mucho más completa en el caso de la pericial de la parte demandante. Existe una justificación para todas y cada una de las partidas necesarias y una explicación del porqué de las mismas y de su coste. ... Tampoco puede perderse de vista que el perito de la parte actora ha comparado su informe y el de la demandada, dando razones muy convincentes para explicar las divergencias a su favor, cosa que no ha hecho el perito de la parte demandada.
Por todo ello, ..., procede dar mayor valor al informe aportado por la parte actora."

Dictamen pericial de part: Tanca entre dues finques.

Desestimada íntegrament i amb imposició de costes la demanda presentada entre veïns per la propietat d'un bocí de solar a rel de la construcció d'una tanca.
Jutjat de Primera Instància 3 de Balaguer - Procediment ordinari 313/2015


Extractes literals de la sentència respecte els informes i dictamens aportats de part:

"...teniendo en cuenta el mero valor informativo del catastro, resulta lógico acudir a los restantes elementos de prueba a efectos de determinar los linderos entre las fincas colindantes. ... procede la desestimación de la demanda ..., adquiriendo mayor credibilidad la pericial (del Sr. Benet) aportada por la parte demandada, que se basa a efectos de determinar los linderos en los elementos naturales e históricos que se hallan en la propia finca."

"No resulta convincente lo señalado por la parte actora en lo que respecta al uso de las ventanas ...., pareciéndose más bien ajustarse a la realidad existente lo señalado por el perito Sr. Benet en su informe, esto es que se construyeron por tolerancia...,"

"... de la prueba practicada se desprende que el trazado de dicho camino fue modificado con la construcción del pajar de la actora, encontrándose ello perfectamente reflejado en el informe pericial del Sr. Benet."


Dictamen pericial de part: patologies i fuites d'aigua en un piscina comunitaria.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada d'una Comunitat de Propietaris d'un complex residencial contra la Promotora i Constructora per les patologies (esquerdes, desnivells i fuites d'aigua) de la piscina comunitaria.
Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida - Procediment ordinari 791/2015Extractes literals de la sentència respecte els informes i dictamens aportats de part:

"No se niega que haya existido un asentamiento diferencial en la piscina porque de hecho los dos peritos arquitectos de ambas partes reconocen que la piscina está inclinada en este momento." ... ", puesto que se trata de una piscina desbordante, es preciso que el vaso no esté inclinado para que desborde por todos los lados."

"... no bastará la solución propuesta por el perito de la demandada y que consiste en ... Por ello solo queda aceptar la propuesta de reparación efectuada per el señor Benet y en su caso el importe en el que valora la reparación ..."

"...En cuanto a las pérdidas de agua, ..., el perito de la parte demandante ha efectuado una prueba elocuente, que no ha hecho el perito de la parte demandada, ..."

"Acreditadas estas fugas, por tanto, solo resta estimar la condena por el importe calculado por el perito de la parte demandante."