Arquitecte especialista en informes i dictàmens per resoldre conflictes entre comunitats o particulars amb promotors, constructors, arquitectes i aparelladors per patologies o defectes en els edificis..

Arquitecte superior col·legiat núm. 13751-0 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC
Membre núm. 394 de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, ACPJF
Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya, AAEPFC
Membre de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España, UAPFE


Taques i degradacions sobre la paret enguixada per filtracions pluvials resultat de la incorrecta execució de la impermeabilització del minvell del terrat que hi ha darrera la paret.

Envà enguixat amb esquerdes degudes a esforços resultat de la fletxa o deformació excessiva del forjat que el suporta.

Claraboia de casa centenària amb degradacions generalitzades.

Degradacions i taques de fongs en cel ras de guix laminat "Pladur" per filtracions pluvials del terrat superior.

Degradacions i taques d'humitat per filtracions pluvials degudes a la ineficient remunta sobre la fusteria d'alumini de la làmina impermeabilitzant de la terrassa.

Ineficaç solució del remat de la coberta de teules (sobre estructura de fusta amb gran mobilitat) que produeix filtracions d'aigua en el pis inferior.

Bigueta de fusta fortament atacada per tèrmits "termitas".

Sostre enguixat d'una habitació amb fortes taques per humitats de condensació a causa d'un excés d'humitat ambiental i d'un insuficient aïllament tèrmic del sostre.

Esquerda en un muret per l'assentament diferencial de la fonamentació.

Despreniment de rajoles d'una façana a causa d'un sistema de col·locació inadequat.

Filtracions d'aigua en un sostre a causa de no respectar una junta de dilatació estructural en l'execució dels paviments del terrat superior.

Mur esquerdat per assentament diferencial de l'estructura.

Filtracions d'aigua en un pàrquing soterrani a causa d'una fuita en l'escomesa d'aigua de l'edifici veí.

Greu degradació de la base d'un pilar de formigó armat per l'expansió de l'acer rovellat degut a reiterades humitats de capil·laritat procedents del subsòl.
Degradacions en la pintura i l'arrebossat de la façana per l'evaporació d'humitats d'ascensió per capil·laritat procedents del subsòl.

Dictamen pericial per la part actora: Danys en els murs i diposits d'aigua d'un edifici per filtracions de gasoil provinents de l'edifici veí.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes als demandats, d'una Comunitat de Propietaris d'un edifici contra la Comunitat de Propietaris de l'edifici veí, per les afectacions degudes al vessament de gasoil de calefacció del dipòsit enterrat de l'edifici veí.

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida - Procediment Ordinari 554/2019


El dictamen pericial en que es fonamentava la demanda informava de les filtracions de gasoil en els murs de soterrani i en els dipòsits d'aigua potable de l'edifici,  dictaminava respecte l'origen d'aquestes filtracions i els procediments de reparació, i establia l'import econòmic d'aquestes reparacions.

Les pericials dels demandats no reconeixien l'origen de les filtracions tot indicant la possibilitat d'altres orígens, ni tampoc els danys causats indicant la possibilitat de defectes d'anteriors reparacions.

Extractes literals de la sentència respecte el dictàmens pericials:

"... la pericial de la actora ..., encomendada al arquitecto D. Albert Benet, determina que los depósitos de agua potable de ... . constata que las manchas del muro de la rampa desprenden un fuerte olor a gasoil y que las filtraciones finalmente han alcanzado los depósitos de agua del edificio, ... aporta fotografías en las que se observa el estado de las paredes en 2014, previamente a la reparación efectuada por ..., después de dicho trabajo, y en 2018, de cuya comparación se colige que las nuevas manchas son de las mismas características, ..., y han surgido en el mismo lugar. Concluye que las filtraciones de gasoil provienen del la fuga del depósito vecino, ya sea por la continuación de la filtración inicial o por la ineficaz inertización de las tierras del subsuelo, ... ." 
"En cuanto a la pericial de D. ... (aportada per la part demandada) ingeniero técnico industrial, debe partirse que su análisis no es tan exhaustivo como el que realiza el Sr. Benet, ... "

Dictamen pericial per la part actora: Assentament diferencial de la tanca perimetral de la parcel·la d'un d'un habitatge unifamiliar aïllat.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes als demandats, d'un particular promotor contra l'arquitecte, l'aparellador i el contractista d'un habitatge unifamiliar a Lleida, per patologies per assentament de les tanques perimetrals de l'edificació.

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida - Procediment Ordinari 258/2019


El dictamen pericial en que es fonamentava la demanda informava de les diferents patologies existents en l'edificació (especialment les greus esquerdes en les parets de les tanques perimetrals), dictaminava respecte les causes (la deficient execució de la fonamentació de les tanques) i establia l'import econòmic de les reparacions necessàries (la refonamentació amb micropilots).
En les diferents pericials dels demandats es reconeixia l'existència de les patologies i la discussió va centrar en el sistema de reparació i el seu cost econòmic.

Extracte literal de la sentència respecte el dictamen pericial:

"En cuanto a la indemnización a pagar a los actores por las deficiencias, entiendo que ha de estarse al sistema de reparación elegido por el Sr. Benet, que de las varias reparaciones posibles, opta por la inyección de micropilotes hasta el segundo nivel del suelo, ..." Dictamen pericial per la part actora: Accés i instal·lació d'una bastida en la finca veïna per la reparació de la canal de coberta.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, d'una Comunitat de Propietaris d'un edifici d'Esterri d'Àneu contra una propietat veïna per l'accés i instal·lació d'una bastida necessària per la reparació de la canal de recollida d'aigua de la coberta.
Jutjat de Primera Instància de Tremp - Judici Verbal 641/2018

La comunitat d'un edifici va presentar demanda a la finca veïna per tal de poder accedir-hi per la reparació de les canals de coberta. La discussió pericial es va centrar en si era o no imprescindible la reparació sense accedir a la finca veïna.

Extracte literal de la sentència respecte els dictàmens pericials:

"Así, vistos los informes de ambos peritos, y especialmente sus declaraciones en el acto del juicio, debe darse mayor credibilidad en este caso al perito de la actora, cuyo informe analiza todos los extremos de una manera objetiva y cuya declaración ha sido clarificadora, exhaustiva, coherente y precisa en cuanto a los elementos obrantes en el edificio y la necesidad de proceder a la substitución de la canal de la actora mediante la colocación de un andamio en la finca de la demandada, como única opción posible." 


Dictamen pericial per la part actora: Humitats per capil·laritat en les parets dels baixos d'una casa unifamiliar.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, del comprador d'una casa unifamiliar a Alpicat contra la Promotora, amb la resolució del contracte de compra-venda, a causa de les humitats existents en la casa.
Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida - Procediment ordinari 984/2016


Es tractava d'uns particulars que van comprar una casa unifamiliar, una antiga construcció completament reformada i actualitzada, on van aparèixer greus humitats en les parets de la planta baixa. La discussió pericial es va centrar en la gravetat d'aquestes humitats i si en resultava la inhabilitat de la casa. Dictamen pericial de la part actora: Patologies per assentament diferencial d'habitatge unifamiliar

Acord extrajudicial previ a la demanda d'un promotor particular contra l'arquitecte director de les obres d'un habitatge unifamiliar aïllat  a Lleida.


Acord amb la companyia asseguradora de l'arquitecte pel rescabalament del 95% del pressupost de les reparacions necessàries en la casa.
L'edifici patia múltiples esquerdes i estava notòriament inclinat cap a un costat, resultat de l'assentament diferencial de la llosa de fonamentació (fins a 7 cm de desnivell), que s'assentava sobre un terreny de reblert antròpic.
Les reparacions incloïen la refonamentació i el reanivellament de la llosa i de la casa amb la tècnica de micropilots metàl·lics amb ancoratge regulable en alçada i farcit de resines expansives.Dictamen pericial de la part actora: Patologies resultat de l'enderroc de l'edificació veïna.

Acord extrajudicial previ al judici a la demanda presentada per una propietat contra la propietat veïna per les patologies resultat de l'enderroc de la casa veïna a Balaguer.


Acord entre les parts: rescabalament del pressupost de reparació de les patologies i de les despeses generades i compromís d'edificar en el el solar resultant.
Dictamen pericial de la part actora: Humitats en les parets del soterrani.

Acord extrajudicial previ a la demanda del comprador d'una casa contra els venedors per patologies d'humitats en les parets de la planta semisoterrania d'una casa a Cambrils.


Acord entre les parts: rescabalament del pressupost de reparació de les humitats i de les despeses generades.

Dictamen pericial la part actora: Impagament d'honoraris d'arquitecte.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, d'un arquitecte contra la Promotora d'un habitatge per l'impagament dels honoraris corresponents a l'ampliació del projecte inicial i a la direcció d'obra.
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Balaguer - Procediment ordinari 434/2016

Durant el transcurs de l'obra la Promotora decideix l'ampliació de l'edifici inicialment projectat amb una planta més, l'arquitecte ho accepta i elabora un modificat al respecte. 
Amb l'obra pràcticament acabada la Promotora no liquida els honoraris corresponents al modificat ni tampoc la totalitat de la direcció d'obra corresponent, al·legant  que l'ampliació ja estava prevista inicialment, que no es va projectar inicialment per qüestions urbanístiques i que en l'obra hi ha un voladís inacabat amb patologies estructurals.
En el dictamen pericial aportat es demostra que l'ampliació no estava prevista inicialment, que ni el projecte inicial ni el modificat incompleixen la normativa urbanística, que en el voladís inacabat no hi ha cap patologia estructural i, finalment, que els honoraris reclamats estan dins de l'habitual en la pràctica professional.

Dictamen pericial per la part actora: Assentament diferencial d'una casa resultat d'una fuita d'aigua.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada del propietari d'una casa unifamiliar contra l'asseguradora Caser Seguros per les esquerdes per l'assentament diferencial de la casa resultat d'una greu fuita d'aigua en el mateixa.
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida - Procediment ordinari 70/2017


Extractes literals de la sentència respecte els informes i dictamens aportats de part:

"Las afirmaciones y explicaciones de los testigos, las confirma el perito de la demandante (Sr. Benet) también con gran presición y justificación, que es lo que se echó de menos en el perito de la demandada, ..."

En quant a l'abast dels danys, la seva reparació i valoració, diu:

"Procede estar a la valoración que consta en la pericial aportada por la parte demandante. Tanto el contenido del informe como la defensa que del mismo se hizo en juicio es mucho más completa en el caso de la pericial de la parte demandante. Existe una justificación para todas y cada una de las partidas necesarias y una explicación del porqué de las mismas y de su coste. ... Tampoco puede perderse de vista que el perito de la parte actora ha comparado su informe y el de la demandada, dando razones muy convincentes para explicar las divergencias a su favor, cosa que no ha hecho el perito de la parte demandada.
Por todo ello, ..., procede dar mayor valor al informe aportado por la parte actora."