Arquitecte especialista en informes i dictàmens per resoldre conflictes entre comunitats o particulars amb promotors, constructors, arquitectes i aparelladors per patologies o defectes en els edificis..

Arquitecte superior col·legiat núm. 13751-0 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC
Membre núm. 394 de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, ACPJF
Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya, AAEPFC
Membre de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España, UAPFE


Taques i degradacions sobre la paret enguixada per filtracions pluvials resultat de la incorrecta execució de la impermeabilització del minvell del terrat que hi ha darrera la paret.

Envà enguixat amb esquerdes degudes a esforços resultat de la fletxa o deformació excessiva del forjat que el suporta.

Claraboia de casa centenària amb degradacions generalitzades.

Degradacions i taques de fongs en cel ras de guix laminat "Pladur" per filtracions pluvials del terrat superior.

Degradacions i taques d'humitat per filtracions pluvials degudes a la ineficient remunta sobre la fusteria d'alumini de la làmina impermeabilitzant de la terrassa.

Ineficaç solució del remat de la coberta de teules (sobre estructura de fusta amb gran mobilitat) que produeix filtracions d'aigua en el pis inferior.

Bigueta de fusta fortament atacada per tèrmits "termitas".

Sostre enguixat d'una habitació amb fortes taques per humitats de condensació a causa d'un excés d'humitat ambiental i d'un insuficient aïllament tèrmic del sostre.

Esquerda en un muret per l'assentament diferencial de la fonamentació.

Despreniment de rajoles d'una façana a causa d'un sistema de col·locació inadequat.

Filtracions d'aigua en un sostre a causa de no respectar una junta de dilatació estructural en l'execució dels paviments del terrat superior.

Mur esquerdat per assentament diferencial de l'estructura.

Filtracions d'aigua en un pàrquing soterrani a causa d'una fuita en l'escomesa d'aigua de l'edifici veí.

Greu degradació de la base d'un pilar de formigó armat per l'expansió de l'acer rovellat degut a reiterades humitats de capil·laritat procedents del subsòl.
Degradacions en la pintura i l'arrebossat de la façana per l'evaporació d'humitats d'ascensió per capil·laritat procedents del subsòl.

Dictamen pericial per la part demandada: patologies en la construcció d'una casa "claus en mà"

Demanda per impagament resposta amb demanda reconvencional per patologies en la construcció de la casa. 

Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida - Procediment Ordinari 537/2021


Els promotors d'una casa unifamiliar a construir a l'entorn de Lleida, contractada a un constructor amb el sistema de "claus en mà", van deixar de pagar les certificacions que presentava el constructor al·legant que la construcció presentava diferents deficiències i anomalies. Amb la nostra intervenció, i desprès de diferents intents de mediació, els promotors van executar, pel seu compte, les reparacions necessàries en la casa, per tal de poder-hi anar a viure. Finalment, el contractista va presentar demanda judicial reclamant els imports deguts i no acceptant les reparacions executades. 
Els promotors van respondre a aquesta demanda tot demandant, alhora, al contractista, per les patologies que presentava la construcció, en base al nostre informe i dictamen pericial, on es detallaven tant les patologies com les reparacions executades.

La sentència judicial va atendre la integritat de les patologies i les reparacions executades, fallant el rescabalament del contractista per un import total d'1/6 part del muntant reclamat en la demanda. 

 "...la prueba practicada en este caso nos lleva a concluir necesariamente que la excepción planteada por los clientes debe prosperar al ser más que evidente la existencia y gravedad de tales daños. Así se desprende en primer lugar del informe pericial elaborado por D. Albert Benet Ferrán y aportado ..., en el que se relacionan de forma muy detallada y exhaustiva cada una de las partidas ejecutadas por ... que presenta daños de acabado o que no han sido finalizadas, y que valora además los trabajos que han tenido que asumir los clientes para subsanar tales defectos. La lectura de este documento es suficientemente clara y expresiva de los daños denunciados, aportando además en cada caso fotografías adecuadas de la realidad y entidad de cada uno de los daños, lo que nos permite aceptar sin ninguna duda los defectos denunciados ..."

Respecte la valoració de les reparacions, la sentència diu: "Encontrándonos ante valoraciones distintas, entiende este Juzgador que en este caso debe aceptarse la valoración de daños del dictamen pericial del Sr. Benet frente a la del Sr. ... por una cuestión de metodología y rigor en la valoración. ..., el dictamen del Sr. Benet no sólo relaciona y detalla de forma más rigurosa cada una de las partidas defectuosas que incluye en su dictamen, sino que también relaciona cada uno de los daños con los trabajos necesarios de reparación y valora además los concretos precios de materiales y de mano de obra aplicados por las empresas intervinientes en los trabajos. Es decir, que no se trata ya de una mera valoración aproximada, sino que ..."


Dictamen pericial per la part actora: Danys en els murs i diposits d'aigua d'un edifici per filtracions de gasoil provinents de l'edifici veí.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes als demandats, d'una Comunitat de Propietaris d'un edifici contra la Comunitat de Propietaris de l'edifici veí, per les afectacions degudes al vessament de gasoil de calefacció del dipòsit enterrat de l'edifici veí.

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida - Procediment Ordinari 554/2019


El dictamen pericial en que es fonamentava la demanda informava de les filtracions de gasoil en els murs de soterrani i en els dipòsits d'aigua potable de l'edifici,  dictaminava respecte l'origen d'aquestes filtracions i els procediments de reparació, i establia l'import econòmic d'aquestes reparacions.

Les pericials dels demandats no reconeixien l'origen de les filtracions tot indicant la possibilitat d'altres orígens, ni tampoc els danys causats indicant la possibilitat de defectes d'anteriors reparacions.

Extractes literals de la sentència respecte el dictàmens pericials:

"... la pericial de la actora ..., encomendada al arquitecto D. Albert Benet, determina que los depósitos de agua potable de ... . constata que las manchas del muro de la rampa desprenden un fuerte olor a gasoil y que las filtraciones finalmente han alcanzado los depósitos de agua del edificio, ... aporta fotografías en las que se observa el estado de las paredes en 2014, previamente a la reparación efectuada por ..., después de dicho trabajo, y en 2018, de cuya comparación se colige que las nuevas manchas son de las mismas características, ..., y han surgido en el mismo lugar. Concluye que las filtraciones de gasoil provienen del la fuga del depósito vecino, ya sea por la continuación de la filtración inicial o por la ineficaz inertización de las tierras del subsuelo, ... ." 
"En cuanto a la pericial de D. ... (aportada per la part demandada) ingeniero técnico industrial, debe partirse que su análisis no es tan exhaustivo como el que realiza el Sr. Benet, ... "

Dictamen pericial per la part actora: Assentament diferencial de la tanca perimetral de la parcel·la d'un d'un habitatge unifamiliar aïllat.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes als demandats, d'un particular promotor contra l'arquitecte, l'aparellador i el contractista d'un habitatge unifamiliar a Lleida, per patologies per assentament de les tanques perimetrals de l'edificació.

Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida - Procediment Ordinari 258/2019


El dictamen pericial en que es fonamentava la demanda informava de les diferents patologies existents en l'edificació (especialment les greus esquerdes en les parets de les tanques perimetrals), dictaminava respecte les causes (la deficient execució de la fonamentació de les tanques) i establia l'import econòmic de les reparacions necessàries (la refonamentació amb micropilots).
En les diferents pericials dels demandats es reconeixia l'existència de les patologies i la discussió va centrar en el sistema de reparació i el seu cost econòmic.

Extracte literal de la sentència respecte el dictamen pericial:

"En cuanto a la indemnización a pagar a los actores por las deficiencias, entiendo que ha de estarse al sistema de reparación elegido por el Sr. Benet, que de las varias reparaciones posibles, opta por la inyección de micropilotes hasta el segundo nivel del suelo, ..." Dictamen pericial per la part actora: Accés i instal·lació d'una bastida en la finca veïna per la reparació de la canal de coberta.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, d'una Comunitat de Propietaris d'un edifici d'Esterri d'Àneu contra una propietat veïna per l'accés i instal·lació d'una bastida necessària per la reparació de la canal de recollida d'aigua de la coberta.
Jutjat de Primera Instància de Tremp - Judici Verbal 641/2018

La comunitat d'un edifici va presentar demanda a la finca veïna per tal de poder accedir-hi per la reparació de les canals de coberta. La discussió pericial es va centrar en si era o no imprescindible la reparació sense accedir a la finca veïna.

Extracte literal de la sentència respecte els dictàmens pericials:

"Así, vistos los informes de ambos peritos, y especialmente sus declaraciones en el acto del juicio, debe darse mayor credibilidad en este caso al perito de la actora, cuyo informe analiza todos los extremos de una manera objetiva y cuya declaración ha sido clarificadora, exhaustiva, coherente y precisa en cuanto a los elementos obrantes en el edificio y la necesidad de proceder a la substitución de la canal de la actora mediante la colocación de un andamio en la finca de la demandada, como única opción posible." 


Dictamen pericial per la part actora: Humitats per capil·laritat en les parets dels baixos d'una casa unifamiliar.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, del comprador d'una casa unifamiliar a Alpicat contra la Promotora, amb la resolució del contracte de compra-venda, a causa de les humitats existents en la casa.
Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida - Procediment ordinari 984/2016


Es tractava d'uns particulars que van comprar una casa unifamiliar, una antiga construcció completament reformada i actualitzada, on van aparèixer greus humitats en les parets de la planta baixa. La discussió pericial es va centrar en la gravetat d'aquestes humitats i si en resultava la inhabilitat de la casa. Dictamen pericial de la part actora: Patologies per assentament diferencial d'habitatge unifamiliar

Acord extrajudicial previ a la demanda d'un promotor particular contra l'arquitecte director de les obres d'un habitatge unifamiliar aïllat  a Lleida.


Acord amb la companyia asseguradora de l'arquitecte pel rescabalament del 95% del pressupost de les reparacions necessàries en la casa.
L'edifici patia múltiples esquerdes i estava notòriament inclinat cap a un costat, resultat de l'assentament diferencial de la llosa de fonamentació (fins a 7 cm de desnivell), que s'assentava sobre un terreny de reblert antròpic.
Les reparacions incloïen la refonamentació i el reanivellament de la llosa i de la casa amb la tècnica de micropilots metàl·lics amb ancoratge regulable en alçada i farcit de resines expansives.Dictamen pericial de la part actora: Patologies resultat de l'enderroc de l'edificació veïna.

Acord extrajudicial previ al judici a la demanda presentada per una propietat contra la propietat veïna per les patologies resultat de l'enderroc de la casa veïna a Balaguer.


Acord entre les parts: rescabalament del pressupost de reparació de les patologies i de les despeses generades i compromís d'edificar en el el solar resultant.
Dictamen pericial de la part actora: Humitats en les parets del soterrani.

Acord extrajudicial previ a la demanda del comprador d'una casa contra els venedors per patologies d'humitats en les parets de la planta semisoterrania d'una casa a Cambrils.


Acord entre les parts: rescabalament del pressupost de reparació de les humitats i de les despeses generades.

Dictamen pericial la part actora: Impagament d'honoraris d'arquitecte.

Sentència estimatòria i amb imposició de costes a la demandada, d'un arquitecte contra la Promotora d'un habitatge per l'impagament dels honoraris corresponents a l'ampliació del projecte inicial i a la direcció d'obra.
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Balaguer - Procediment ordinari 434/2016

Durant el transcurs de l'obra la Promotora decideix l'ampliació de l'edifici inicialment projectat amb una planta més, l'arquitecte ho accepta i elabora un modificat al respecte. 
Amb l'obra pràcticament acabada la Promotora no liquida els honoraris corresponents al modificat ni tampoc la totalitat de la direcció d'obra corresponent, al·legant  que l'ampliació ja estava prevista inicialment, que no es va projectar inicialment per qüestions urbanístiques i que en l'obra hi ha un voladís inacabat amb patologies estructurals.
En el dictamen pericial aportat es demostra que l'ampliació no estava prevista inicialment, que ni el projecte inicial ni el modificat incompleixen la normativa urbanística, que en el voladís inacabat no hi ha cap patologia estructural i, finalment, que els honoraris reclamats estan dins de l'habitual en la pràctica professional.